Sejħa għall-applikazzjonijiet għal kandidati biex jaqdu dmirijiet bħala Koordinatur tal-Amministrazzjoni tal-Ipprogrammar fl-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta (VCA)

Nomenklaturi li jindikaw is-sess maskili jinkludu wkoll is-sess femminili

Is-servizzi ta’ Koordinatur tal-Amministrazzjoni tal-Ipprogrammar huma meħtieġa fil-VCA, b’bidu minn Marzu 2023, b’medja ta’ 40 siegħa ta’ servizz fil-ġimgħa.

Il-kandidat li jintgħażel ser jidħol f’Kuntratt għal Servizz għal perjodu ta’ 36 (sitta u tletin) xahar. Is-servizz ser jitħallas €14 (eskluża l-VAT) fis-siegħa, b’medja ta’ 40 siegħa fil-ġimgħa ta’ servizz meħtieġ. Il-valur totali tal-kuntratt mhux ser jaqbeż €96,096 (eskluża l-VAT) fuq tliet snin. Kwalunkwe taxxi jew ħlasijiet oħra għandhom jitħallsu mill-kandidat li jintgħażel.

L-Aġenzija Kulturali all-Belt Valletta

Il-VCA hija entità tal-Gvern li ssostni u ssaħħaħ il-ħajja kulturali vibranti tal-Belt Kapitali permezz tal-ħolqien ta’ programm annwali ta’ avvenimenti kreattivi żviluppati b’kollaborazzjoni ma’ artisti u Organizzazzjonijiet Kulturali Pubbliċi oħra. Legat tal-Fondazzjoni Valletta 2018, il-VCA ssostni wkoll standards ta’ eċċellenza fil-koordinazzjoni u l-organizzazzjoni ta’ avvenimenti kulturali fil-Belt, filwaqt li tinkoraġġixxi aċċess u parteċipazzjoni minn udjenza diversa.

Servizzi Meħtieġa

Il-Koordinatur tal-Amministrazzjoni tal-Ipprogrammar se jifforma parti mid-Dipartiment tal-Ipprogrammar tal-VCA u se jkun qed jaħdem taħt is-superviżjoni tal-Kap tal-Ipprogrammar u l-Produzzjoni u l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv. Id-dmirijiet ewlenin tal-Koordinatur tal-Amministrazzjoni tal-Ipprogrammar huma:

 • Għajnuna lid-Dipartiment tal-Ipprogrammar u l-Produzzjoni fil-funzjonijiet tiegħu;
 • Għajnuna fi kwistjonijiet ta’ amministrazzjoni ġenerali inkluż iżda mhux limitat għall-ġestjoni ta’ skedi, abbozzar preliminari ta’ kuntratti u tbassir ta’ baġits;
 • Il-ġestjoni u l-aġġornament tad-dokumentazzjoni elettronika u fiżika kollha meħtieġa direttament relatata mad-Dipartiment tal-Ipprogrammar u l-Produzzjoni;
 • Il-ġestjoni tat-talbiet għall-komunikazzjoni mad-Dipartiment tal-Ipprogrammar u l-Produzzjoni u t-trasferiment tal-komunikazzjoni kif meħtieġ inkluż l-iskrinjar ta’ telefonati, mistoqsijiet u talbiet;
 • Il-ġbir, l-organizzar u s-segwitu ta’ informazzjoni relatata mal-assigurazzjoni, ftehimiet, il-kontabilità u proċeduri;
 • Ħidma ma’ diversi partijiet interessati u diversi organizzazzjonijiet esterni kif meħtieġ;
 • Attendenza f’kumitati u laqgħat kif meħtieġ mill-irwol;
 • It-teħid tal-minuti tal-laqgħat li jattendu u li saru u kwalunkwe rappurtar wara;
 • Il-kitba ta’ rapporti u t-tħejjija ta’ preżentazzjonijiet kif meħtieġ;
 • Arranġamenti għall-ivvjaġġar u l-akkomodazzjoni għad-Dipartiment tal-Ipprogrammar u l-Produzzjoni kif meħtieġ;
 • Rappurtar meta mitlub lill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv u/jew iċ-Chairman tal-VCA.

 

Kwalifiki u Esperjenza Meħtieġa

L-applikanti interessati jridu jkunu fil-pussess tal-kwalifiki u/jew ċertifikati li ġejjin:

– Kwalifika fil-grad ta’ Masters fil-Livell MQF 7 (soġġetta għal minimu ta’ 60 kreditu ECTS/ECVET, jew ekwivalenti, fir-rigward ta’ programmi li jibdew minn Ottubru 2008) f’suġġett relatat mal-Management / Xjenzi Soċjali / Studji Umanistiċi, flimkien ma’ sena (1) esperjenza ta’ xogħol rilevanti.

jew

– Kwalifika fi grad ta’ Baċellerat f’Livell MQF 6 (soġġetta għal minimu ta’ 180 kreditu ECTS/ECVET, jew ekwivalenti, fir-rigward ta’ programmi li jibdew minn Ottubru 2003) f’suġġett relatat mal-Management / Xjenzi Soċjali / Studji Umanistiċi, flimkien ma’ tliet (3) snin esperjenza ta’ xogħol rilevanti.

jew

Kwalifika fi grad ta’ Diploma f’Livell MQF 5 f’suġġett relatat mal-Management / Xjenzi Soċjali / Studji Umanistiċi, flimkien ma’ ħames (5) snin esperjenza ta’ xogħol rilevanti.

Il-kwalifiki u l-esperjenza mitluba għandhom ikunu sostnuti minn ċertifikati u/jew testimonjanzi, li kopji tagħhom għandhom ikunu mehmuża mal-applikazzjoni jew mibgħuta separatament lill-Kap tal-HR Management fuq l-indirizz, Valletta Cultural Agency, Exchange Buildings, Triq ir-Repubblika, Valletta jew b’email fuq hr@vca.gov.mt sa mhux aktar tard mid-data u l-ħin tal-għeluq.

Iċ-ċertifikati oriġinali u/jew it-testimonjanzi għandhom jiġu ppreżentati invarjabbilment għall-verifika waqt l-intervista.

Applikazzjonijiet

L-applikanti interessati huma mitluba jibagħtu ittra ta’ motivazzjoni indirizzata lill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv, flimkien ma’ dokument li jagħti spjegazzjoni qasira u metodoloġija dwar kif beħsiebhom jilħqu l-għanijiet stabbiliti fit-taqsima intitolata ‘Servizzi Meħtieġa’. Dawn id-dokumenti, flimkien ma’ CV u kopji taċ-ċertifikati, għandhom jintbagħtu b’email fuq: hr.vca@vca.gov.mt sa mhux aktar tard minn nofsinhar (Ħin tal-Ewropa Ċentrali) tal-11 ta’ Mejju 2023. Applikazzjonijiet li jaslu tard ma jiġux ikkunsidrati.

L-applikanti magħżula se jintalbu jattendu għal intervista, li tista’ ssir online. L-applikanti eliġibbli ser jiġu intervistati minn Bord tal-Għażla biex jevalwaw l-idoneità tagħhom biex iwettqu d-dmirijiet imsemmija hawn fuq.

L-għażla finali ser issir fuq mertu tekniku. Se tkun ibbażata fuq analiżi tad-dokumentazzjoni sottomessa skont ir-rekwiżiti ta’ din is-sejħa, u fuq ir-riżultat tal-intervista.