Jobsplus Permit No. 220/2023

Sejħa għal applikazzjonijiet biex jitwettqu dmirijiet bħala Kap tal-Ipprogrammar u l-Produzzjoni fl-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta (VCA)

 

In-nomenklaturi li jindikaw is-sess maskili jinkludu wkoll is-sess femminili

 

 1. Il-VCA hija entità tal-Gvern li għandha l-kompitu li ssostni u ssaħħaħ il-ħajja kulturali vibranti tal-belt kapitali permezz tal-ħolqien ta’ programm annwali ta’ avvenimenti kreattivi żviluppati b’kollaborazzjoni ma’ artisti u Organizzazzjonijiet Kulturali Pubbliċi oħra. Bħala l-legat tal-Fondazzjoni Valletta 2018, il-VCA tara wkoll li jinżammu standards ta’ eċċellenza fil-koordinazzjoni u l-organizzazzjoni ta’ avvenimenti kulturali fil-belt, filwaqt li tinkoraġġixxi l-aċċess u l-parteċipazzjoni minn udjenza diversa.
 • L-Aġenzija qed tfittex applikazzjonijiet minn kandidati xierqa biex iwettqu dmirijiet bħala Kap tal-Ipprogrammar u l-Produzzjoni kif imsemmi hawn taħt, għal perjodu ta’ tliet (3) snin.
 • Peress li din il-pożizzjoni taqa’ taħt S.L.452.81 l-Artikolu 7(4)(b)(i), peress li hija pożizzjoni maniġerjali għolja f’termini tal-Leġiżlazzjoni Sussidjarja 452.81 intitolata “Kuntratti ta’ Servizz għal Regolamenti għal Terminu Fiss, dan jikkostitwixxi raġuni oġġettiva għall-Impjegat biex ma jilħaqx status indefinit f’din il-pożizzjoni f’termini tar-Regolament imsemmi.

 

 1. Il-Kap tal-Ipprogrammar u l-Produzzjoni jifforma parti mit-tim maniġerjali superjuri tal-VCA u se jkun qed jaħdem taħt is-superviżjoni tas-CEO u se jkun responsabbli direttament lejn is-CEO.

 

Id-dmirijiet ewlenin tal-Kap tal-Ipprogrammar u l-Produzzjoni huma:

 • Jimmaniġġja l-aspetti kollha tal-Programm Kulturali tal-Aġenzija b’mod effiċjenti, effettiv u koordinat, kif ukoll skont il-proċeduri stabbiliti;
 • Jiżviluppa u jimplimenta strateġija tal-Programm Kulturali tal-Aġenzija;
 • Jimmaniġġja l-baġit assoċjat mad-dipartiment tal-Ipprogrammar u l-Produzzjoni;
 • Jimmonitorja l-proċess ġenerali tal-akkwist (procurement) tal-proġett u jirrapporta lis-CEO dwar il-pjanijiet u l-prestazzjoni;
 • Jimmaniġġja l-proċess ġenerali tal-produzzjoni ta’ dawn il-proġetti f’perjodi ta’ żmien miftiehma u skont il-baġits stabbiliti;
 • Jidderieġi l-attivitajiet tal-Programm Kulturali tal-organizzazzjoni biex jintlaħqu l-għanijiet miftiehma;
 • Jikkollabora mal-bqija tat-tim sabiex jiġu mifhuma l-aspetti u l-ħtiġijiet kollha meħtieġa tal-iżvilupp operazzjonali;
 • Jimmonitorja r-riżultati tal-Programm u l-Istrateġija Kulturali u jiżviluppa soluzzjonijiet biex jiġu indirizzati d-dgħufijiet;
 • Jikkoordina kwalunkwe proċess meħtieġ li jwassal għall-offerta li jmiss għall-ECOC f’Malta;
 • Jimmaniġġja t-timijiet tal-Ipprogrammar u l-Produzzjoni bil-għan li jintlaħqu l-objettivi, l-għanijiet u l-kisbiet operazzjonali;
 • Iwettaq kwalunkwe dmir ieħor skont l-esiġenzi tal-Aġenzija kif ordnat mis-CEO.

 

 1. Is-salarju marbut mal-pożizzjoni ta’ Kap tal-Ipprogrammar u l-Produzzjoni għandu jkun ta’ €35,175 (fl-2023) fis-sena fil-Grad 4 fi ħdan l-Istruttura tal-Klassifikazzjoni u s-Salarju tal-Organizzazzjonijiet Kulturali Pubbliċi. Il-kandidat magħżul se jkun intitolat għal Allowance għall-Komunikazzjonijiet ta’ €1,600 fis-sena, Allowance għat-Trasport ta’ €1,500 fis-sena, u Bonus għall-Prestazzjoni sa massimu ta’ 15 % fis-sena.

 

 1. L-applikanti eliġibbli se jiġu intervistati minn Bord tal-Għażla biex jivvaluta l-adegwatezza tagħhom biex iwettqu tali dmirijiet.

 

 • L-applikanti għandhom, sad-data tal-għeluq tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni, ikunu:

 

fil-pussess ta’ kwalifika ta’ Master’s rikonoxxuta fil-Livell 7 tal-MQF (soġġetta għal minimu ta’ 60 kreditu ECTS/ECVET, jew ekwivalenti, fir-rigward ta’ programmi li jibdew minn Ottubru 2008) f’suġġett relatat mal-Ġestjoni jew l-Istudji Umanistiċi, flimkien ma’ tliet (3) snin esperjenza ta’ xogħol rilevanti, li sena minnhom għandha tkun f’pożizzjoni maniġerjali.

 

jew

 

fil-pussess ta’ kwalifika rikonoxxuta ta’ Baċellerat fil-Livell 6 tal-MQF (soġġetta għal minimu ta’ 180 kreditu ECTS/ECVET, jew ekwivalenti, fir-rigward ta’ programmi li jibdew minn Ottubru 2003) f’suġġett relatat mal-Ġestjoni jew l-Istudji Umanistiċi, flimkien ma’ ħames (5) snin esperjenza ta’ xogħol rilevanti, li sena minnhom għandha tkun f’pożizzjoni maniġerjali.

 

 • Il-kwalifiki u l-esperjenza mitluba jridu jkunu appoġġjati minn ċertifikati u/jew testimonjanzi, li kopji tagħhom għandhom jiġu mehmuża mal-applikazzjoni jew jintbagħtu separatament lill-Kap tal-Ġestjoni tar-Riżorsi Umani fi ħdan l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta, Exchange Buildings, Triq ir-Repubblika, il-Belt Valletta jew permezz ta’ email fuq hr@vca.gov.mt sa mhux aktar tard mid-data u l-ħin tal-għeluq.

 

 • Iċ-ċertifikati oriġinali u/jew it-testimonjanzi għandhom jiġu prodotti b’mod invarjabbli għall-verifika fl-intervista.

 

 1. Persuni rreġistrati mal-Kummissjoni Nazzjonali għall-Persuni b’Diżabilità (NCPD) jistgħu jingħataw akkomodazzjoni raġonevoli skont it-Taqsima 7 tal-Att dwar l-Opportunitajiet Indaqs (Persuni b’Diżabilità) (il-Kapitolu 413 tal-Liġijiet ta’ Malta), anke jekk ma jissodisfawx bis-sħiħ ir-rekwiżiti għal din il-kariga, sakemm ikunu jistgħu jwettqu, essenzjalment, id-dmirijiet relatati mal-kariga li għaliha tkun saret l-applikazzjoni.

 

 • Ir-rappreżentazzjonijiet f’termini ta’ din il-klawżola għandhom jiġu mehmuża mal-formola tal-applikazzjoni u appoġġjati b’dokumenti rilevanti li jridu jinkludu wkoll evidenza dokumentarja tar-reġistrazzjoni mal-NCPD. Għandhom jingħataw ġustifikazzjonijiet motivati biex jissostanzjaw in-nuqqas ta’ rekwiżiti ta’ eliġibbiltà sħaħ u għaliex il-kunsiderazzjonijiet motivati ikun ħaqqhom.

 

 • Il-korrispondenza kollha għandha tiġi indirizzata lill-entità riċeventi u tiġi kkupjata lill-NCPD.

 

 1. L-applikazzjonijiet appoġġati mid-dokumentazzjoni meħtieġa, li għandha tinkludi ittra ta’ motivazzjoni, Curriculum Vitae dettaljata, u fejn applikabbli Formola ta’ Rekord tas-Servizz u l-Leave (GP 47), għandhom jaslu għand il-Kap tal-Ġestjoni tar-Riżorsi Umani, bl-idejn jew bil-posta fl-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta, Exchange Buildings, Triq ir-Repubblika, Valletta sa mhux aktar tard minn nofsinhar (Ħin tal-Ewropa Ċentrali) tal-4 ta’ April 2023. Fil-każ tal-impjegati fis-settur pubbliku, dawn għandhom jippreżentaw ir-rekords tal-liv imħallas/liv mhux imħallas/liv tal-mard tagħhom għall-aħħar erba’ (4) snin, inkluż kwalunkwe rekord ta’ kwalunkwe azzjoni dixxiplinarja li setgħet ittieħdet (fin-nuqqas ta’ tali rekords ikun mifhum li qatt ma ttieħdet azzjoni dixxiplinarja). Kopji skennjati tal-applikazzjoni u d-dokumentazzjoni rilevanti mibgħuta elettronikament fuq hr@vca.gov.mt huma aċċettabbli.

 

 • L-applikazzjonijiet li jaslu jiġu kkonfermati b’riċevuta.

 

 1. L-uffiċjal magħżul ikun meħtieġ jiffirma impriża li tfisser l-impenn tiegħu għall-inkarigu li għalih ikun intgħażel.