Sejħa għall-applikazzjonijiet għal kandidati biex iwettqu dmirijiet bħala Koordinatur tal-Operazzjonijiet u tal-IT

fl-Aġenzija Kulturali all-Belt Valletta (VCA)

Nomenklaturi li jindikaw is-sess maskili jinkludu wkoll is-sess femminili

 

Is-servizzi ta’ Koordinatur tal-Operazzjoni u tal-IT huma meħtieġa fil-VCA, u jibdew minn Ottubru 2023, b’medja ta’ 40 siegħa ta’ servizz fil-ġimgħa.

Il-kandidat li jintgħażel ser jidħol f’Kuntratt għal Servizz għal perjodu ta’ 12 (tnax-il) xahar. Is-servizz ser jitħallas b’€14 (eskluża l-VAT) fis-siegħa, b’medja ta’ 40 siegħa fil-ġimgħa ta’ servizz meħtieġ. Il-valur totali tal-kuntratt ma jaqbiżx id-€29,120.00 (eskluża l-VAT) fuq sena. Kwalunkwe taxxi jew ħlasijiet oħra għandhom jitħallsu mill-kandidat li jintgħażel.

 

 1. L-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta

Il-VCA hija entità tal-Gvern li ssostni u ssaħħaħ il-ħajja kulturali vibranti tal-Belt Kapitali permezz tal-ħolqien ta’ programm annwali ta’ avvenimenti kreattivi żviluppati b’kollaborazzjoni ma’ artisti u Organizzazzjonijiet Kulturali Pubbliċi oħra. Legat tal-Fondazzjoni Valletta 2018, il-VCA issostni wkoll standards ta’ eċċellenza fil-koordinazzjoni u l-organizzazzjoni ta’ avvenimenti kulturali fil-belt, filwaqt li tinkoraġġixxi aċċess u parteċipazzjoni minn udjenza diversa.

 

 1. Servizzi Meħtieġa

Il-Koordinatur tal-Operazzjoni u tal-IT se jifforma parti mid-Dipartiment tal-Operazzjoni tal-VCA u se jkun qed jaħdem taħt is-superviżjoni tal-Kap tal-Operazzjoni u l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv. Id-dmirijiet ewlenin tal-Koordinatur tal-Operazzjoni u tal-IT huma:

 • Kollegament mal-MITA biex jinħolqu kontijiet ġodda, jitħassru kontijiet u jiġu mmodifikati d-drittijiet tal-utent kif meħtieġ mill-impjegati tal-VCA;
 • Iż-żamma ta’ rekord tal-kontijiet maħluqa għall-VCA biex jiġu identifikati, immodifikati u mneħħija kwalunkwe kontijiet li m’għadhomx jintużaw;
 • L-amministrazzjoni ta’ bażijiet ta’ data lokali u/jew tal-UE li jappartjenu għall-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta;
 • Li jservi bħala l-ewwel linja ta’ appoġġ għas-soluzzjoni ta’ xi problemi rrappurtati u kif meħtieġ jeskala l-kwistjoni lis-sid tas-sistema operattiva, lil parti terza jew lill-fornitur kif applikabbli;
 • It-twettiq kif meħtieġ ta’ evalwazzjoni ta’ analiżi tas-sistemi u l-identifikazzjoni tar-rekwiżiti operattivi, b’mod partikolari:
 • Għajnuna lill-utenti fil-ħruġ tar-rapporti meħtieġa għall-operazzjonijiet ta’ kuljum u rapporti oħra ad hoc li jistgħu jkunu meħtieġa;
 • Il-monitoraġġ tal-obbligi kuntrattwali tal-fornitur;
 • L-iżgurar ta’ aderenza mal-politiki u d-deċiżjonijiet tal-ġestjoni fir-relazzjonijiet mal-Operazzjoni;
 • Il-ġbir tal-informazzjoni meħtieġa;
 • It-twettiq ta’ kull akkwist meħtieġ skont ir-Regolamenti dwar l-Akkwist Pubbliku;
 • L-implimentazzjoni ta’ kopertura tal-assigurazzjoni u r-rekwiżiti tagħha;
 • Iż-żamma tas-saħħa u s-sigurtà u r-rekwiżiti tal-ġestjoni tal-kwalità;
 • Il-ġbir u l-aġġornament tal-inventarju tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta kif meħtieġ;
 • It-twettiq ta’ dmirijiet ta’ akkoljenza meta meħtieġ;
 • It-twettiq ta’ kull dmir ieħor kif ordnat mis-CEO jew ir-rappreżentant tagħha skont l-esiġenzi tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta.

Il-Koordinatur tal-Operazzjoni u tal-IT se jkun meħtieġ jaħdem kif ġej:

 • Mit-08:00 sas-13:45 mit-Tnejn sal-Ġimgħa esklużi l-Festi Pubbliċi/Nazzjonali, matul il-perjodu tas-sajf. Il-perjodu tas-sajf ma jinkludi l-ebda waqfa iżda jekk tkun mitluba waqfa minima ta’ 15-il minuta mill-Fornitur tas-Servizz, dan għandu jitnaqqas mis-sigħat ta’ servizz mogħti mill-Fornitur tas-Servizz.
 • Mit-08:00 sal-17:30 mit-Tnejn sal-Ġimgħa esklużi l-Festi Pubbliċi/Nazzjonali, matul il-perjodu tax-xitwa. Il-perjodu tax-xitwa jinkludi waqfa ta’ kuljum ta’ 45 minuta li tista’ titnaqqas mis-sigħat ta’ servizz mogħti mill-Fornitur tas-Servizz.
 • Jistgħu jintalbu sigħat addizzjonali ta’ servizz mill-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta skont l-esiġenzi tax-xogħol.

Il-ħlas għandu jiġi affettwat skont is-sigħat ta’ servizz mogħti (esklużi kwalunkwe waqfiet ta’ assenza temporanja) wara s-sottomissjoni ta’ timesheet ta’ kull xahar li tiddeskrivi s-sigħat ta’ servizz ta’ kuljum mogħtija u fattura fiskali dettaljata.

 

 1. Kwalifiki u Esperjenza Meħtieġa

Kwalifika ta’ Baċellerat fil-Livell MQF 6 (soġġetta għal minimu ta’ 180 kreditu ECTS/ECVET, jew ekwivalenti*) f’suġġett relatat mal-ICT/il-Management/l-Amministrazzjoni jew kwalifika komparabbli relatata, flimkien ma’ sena esperjenza ta’ xogħol rilevanti ppruvata.

jew

Kwalifika ta’ Diploma fil-Livell MQF 5 (soġġetta għal minimu ta’ 60 kreditu ECTS/ECVET, jew ekwivalenti*) fl-ICT/il-Management/l-Amministrazzjoni jew kwalifika professjonali komparabbli, flimkien ma’ tliet (3) snin esperjenza ta’ xogħol rilevanti ppruvata.

L-għarfien u l-esperjenza tax-xogħol relatati mal-ICT se jitqiesu bħala vantaġġ.

Il-kwalifiki u l-esperjenza mitluba għandhom ikunu sostnuti minn ċertifikati u/jew testimonjanzi, li kopji tagħhom għandhom ikunu mehmuża mal-applikazzjoni jew mibgħuta separatament lill-Kap tal-HR Management fil-Valletta Cultural Agency, Exchange Buildings, Triq ir-Repubblika, il-Belt Valletta jew b’email fuq hr@vca.gov.mt sa mhux aktar tard mid-data u l-ħin tal-għeluq.

Iċ-ċertifikati oriġinali u/jew it-testimonjanzi għandhom jiġu prodotti invarjabbilment għall-verifika waqt l-intervista.

 

 1. Applikazzjonijiet

L-applikanti interessati huma mitluba jibagħtu ittra ta’ motivazzjoni indirizzata lill- Uffiċjal Kap Eżekuttiv, flimkien ma’ CV u kopji taċ-ċertifikati. Dawn id-dokumenti, għandhom jintbagħtu bl-email fuq: hr.vca@vca.gov.mt sa mhux aktar tard minn nofsinhar (Ħin tal-Ewropa Ċentrali) tal-25 ta’ Settembru 2023. Applikazzjonijiet li jaslu tard ma jiġux ikkunsidrati.

L-applikanti eliġibbli se jintalbu jattendu għal intervista, immexxija mill-Bord tal-Għażla biex jevalwa l-idoneità tagħhom biex iwettqu d-dmirijiet imsemmija hawn fuq. L-intervista tista’ ssir fuq l-internet.

L-għażla finali ser issir fuq mertu tekniku. Se tkun ibbażata fuq analiżi tad-dokumentazzjoni sottomessa skont ir-rekwiżiti ta’ din is-sejħa, u fuq ir-riżultat tal-intervista.